Round House, Ruabon

Round House, Ruabon

(c) coflein.gov.uk