Round House, Ruabon (2)

Round House, Ruabon (2)

(c) coflein.gov.uk